گواهینامه ها

  • پروانه ساخت وسیله پزشکی از اداره کل تجهیزات پزشکی
  • پروانه کاربردی علامت استاندارد اجباری از سازمان ملی استاندارد ایران
  • پروانه بهره برداری از وزارت صنعت ، معدن وتجارت
  • گواهینامه تایید طراحی محصول
  • جواز تاسیس از وزارت صنعت ، معدن و تجارت
  • و …